Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Usluge poreznog savjetovanja moraju vam pomoći da lakše primjenjujete porezne propise

Struktura usluga

Struktura usluga

Klijentima pružamo kompletnu podršku u svim poreznim pitanjima. Usluge koje pružamo uvijek su prilagođene potrebama klijenata i onime što propisi nalažu ali nam je jako bitno i da klijentu donose dodanu vrijednost. Uvjiek nastojimo uslugu koncipirati i pružiti na način tako da klijent ima najviše koristi od pružene usluge, ali naravno nikako mimo onoga što propisi nalažu.

Kako bi vam približili koncept našeg rada i omogućili da lakše razumijete što sve obuhvaća naše porezno savjetovanje sve usluge podijelili smo u četiri glavne cjeline:

  •  porezne prijave
  •  porezni postupci 
  •  porezno savjetovanje
  •  porezni pregledi. 

Porezne prijave obuhvaćaju usluge koje se tiču popunjavanja svih vrsta poreznih prijava, zatim pomoć u vezi s upisom u porezne registre u RH, ishođenjem povrata poreza, poreznih potvrda, OIB-a te poreznih olakšica, oslobođenja i poticaja. 

Porezni postupci uključuju našu pomoć i podršku odnosno zastupanje u postupcima pred poreznim tijelima. To uključuje pomoć kod pokretanja postupka, zatim u samom postupku do donošenja poreznog akta i pomoć nakon što porezni akt bude donesen putem podnošenja pravnog lijeka (prigovora, žalbe i tužbe Upravnom sudu). To se u bitnome odnosi na postupke razreza poreza, poreznog nadzora, ovršni postupak i prisilnu naplatu, otpis poreznog duga, dokazivanje izvora imovine, utvrđivanja zastare, zlouporabe prava.    

Porezno savjetovanje obuhvaća davanje odgovora na porezne upite, porezne analize, savjetovanje poduzetnika u cilju porezne optimizacije te ostvarenja legalnih poreznih ušteda, zatim kontinuirani nadzor poslovnih knjiga s naše strane kako bi smanjili rizike od novih poreza i kazni u slučaju poreznog nadzora. 

Porezni pregledi obuhvaćaju provjeru poslovnih knjiga (može se reći da je to nadzor prije nadzora) s naše strane što znači provjeru poreznih obračuna. Zatim naš angažman u kojem ćemo odraditi porezni i računovodstveni Due diligence, te komercijalni angažman u funkciji utvrđivanja značajnih povreda poreznih propisa, poreznih utaja i slično.